ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene leveringsvoorwaarden Vital Gym Arnhem


Vanaf de opening 20 mei 2017 hanteren wij de leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden kunt u bij de receptie van Vital Gym Arnhem opvragen, zodat u deze in de lounge rustig kunt doornemen. Deze leveringsvoorwaarden zijn er om zowel u als bezoeker en ons als ondernemer te beschermen. Zij scheppen in bepaalde situaties duidelijkheid voor beide partijen.
Voor ons is het een goed gevoel dat wij ook op dit vlak openheid geven en duidelijk zijn in hetgeen waar wij voor staan.


Heeft u vragen dan kunt u altijd terecht bij de receptie van Vital Gym Arnhem door de week van 09.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 21.00 uur.


Artikel 1 Aanmelding, lidmaatschap, tarieven en opzegging


1. De aanmelding als lid vindt plaats door het (online) inschrijfformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd en kan alleen met instemming van de algemene leveringsvoorwaarden en het naleven van de door Vital Gym Arnhem opgestelde huisregels en instructies worden aangegaan. Bij ons kunt u, indien er geen achterstallige lidmaatschapsvorderingen zijn en er tenminste 1 volledige maand is afgenomen, elke maand voor de 15e schriftelijk per mail opzeggen of via een digitaal Vital Gym opzegformulier aan de balie. U ontvangt dan van Vital Gym Arnhem een bevestiging van uw opzegging. Uw profiel wordt na opzegging van uw lidmaatschap volledig verwijderd uit ons systeem.


2. Vital Gym Arnhem behoudt zich het recht voor, de tarieven 2 maal per jaar aan te passen. Een tariefwijziging zal minimaal een maand voor het ingaan ervan worden aangekondigd d.m.v. publicatie in onze accommodatie.


3. Indien het in te schrijven lid jonger is dan 18 jaar, dient een der ouders te ondertekenen. Individuele krachttraining onder de 16 jaar is niet toegestaan. Krachttraining onder toeziend oog van een begeleider, ouder dan 18 jaar is dit wel toegestaan.


4. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk. Als lid van Vital Gym Arnhem dient u, om binnen te komen, gebruik te maken van de vingerscan of rfid kaart. Bij uw registratie maken wij een vingerafdruk of rfid kaart aan waarna deze wordt opgeslagen in onze database. Het is verboden om derden via uw vingerscan of rfid kaart binnen te laten. Voor uw en onze veiligheid maken wij gebruik van 24 uurs camera bewakingssysteem. Cameratoezicht gebruiken wij om verschillenden redenen zoals; - Veiligheid van ons personeel en leden te vergroten
- Criminaliteit zoals geweld, overlast en vernielingen verminderen
- Het beheren en bewaken van eigendommen
- Toezicht op handhaving van de huisregels van Vital Gym Arnhem
Na vertrek bent u verplicht via de tourniquet naar buiten te gaan. Het is verboden, behoudens noodgevallen, de vluchtroutes te gebruiken om naar buiten te gaan.


5. Het lidmaatschap is verplicht om gebruik te kunnen maken van optionele diensten zoals bijvoorbeeld groepstraining of personal training.


6. Indien ingeplande optionele diensten niet 24 uur voor aanvang van de training worden afgemeld dan vervalt de mogelijkheid om de training te verplaatsen en komt de vervallen training voor rekening van het lid.


Artikel 2 Risico en aansprakelijkheid


1. Het gebruik maken van de faciliteiten van Vital Gym Arnhem is geheel voor eigen risico van het lid. Vital Gym Arnhem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid. Daarnaast aanvaardt Vital Gym Arnhem geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal, zowel direct als indirect respectievelijk van of aan goederen van leden. Wel biedt Vital Gym Arnhem u lockers aan om schade, verlies of diefstal van eigendommen zoveel mogelijk te beperken. Bij het gebruik van uw locker dient u uw eigen meegenomen slot te gebruiken.


Artikel 3 Betalingswijze


1. Contributiebetaling is alleen via automatische incasso mogelijk. De incasso geschiedt vooraf, maximaal 5 werkdagen voorafgaande aan de eerste van de maand. Indien de contributie niet via automatische incasso kan worden afgeschreven en daarmee de contributie niet is voldaan komen alle eventuele kosten, waaronder incasso, deurwaarder, advocaatkosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk voor rekening van het lid. Afwezigheid van de deelnemer door welke oorzaak dan ook, ontheft de deelnemer niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lidmaatschapsgeld en schept de deelnemer niet het recht op enige vermindering daarvan.


2. Niet tijdig nakomen van betaling betekent, dat de toegang tot Vital Gym Arnhem wordt geweigerd en tevens zullen er rechtsmaatregelen worden genomen.


Artikel 4 Openingstijden


1. Vital Gym Arnhem is maandag t/m vrijdag open van 06.00-23.00 en in het weekend van 06:00-20:00. Vital Gym Arnhem is te allen tijde gerechtigd haar openingstijden te wijzigen. Tijdens de officiële feestdagen behoudt Vital Gym Arnhem het recht de gym te sluiten. U bent verplicht vóór sluitingstijd het pand te hebben verlaten.
2. Leden die willen sporten tussen 06:00-08:00 (op onbemande uren) dienen zich te melden bij de balie van Vital Gym Arnhem. Dit is verplicht, vanwege een apart intaketraject over veiligheidsvoorschriften, medische achtergrond, gedrag, pandkennis, apparatuur en faciliteiten reglement en toegangscontrole. De meldplicht kan alleen tijdens bemande uren (van 09.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 21.00 uur) van Vital Gym Arnhem. Ieder lid dat tijdens deze uren wil sporten moet minimaal 18 jaar oud zijn.Artikel 5 Klachten en Informatieplicht


1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk te worden doorgegeven aan Vital Gym Arnhem. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Vital Gym Arnhem kosten dient te maken om nieuwe (persoons) gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het lid. In geval van klachten met betrekking tot Vital Gym Arnhem dient het lid zich te wenden tot de directie.Artikel 6 Huisregels


1. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Vital Gym Arnhem en hiernaar te handelen. Vital Gym Arnhem is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden aan te passen. Vital Gym Arnhem is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet aan de regels houdt de toegang, voor een door Vital Gym Arnhem te bepalen duur, te ontzeggen zonder enig recht op restitutie.


Artikel 7 Voorwaarden


1. Op onze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.